Go to content

Main menu:


Historia

Logo

Cofnijmy się teraz w czasie... Na przełomie lat 70 - 80 tych panorama naszego miasta zmieniała się z dnia na dzień, tak było i na osiedlu Westerplatte. Wśród wielu bloków stała niewielka, nie pasująca do całości budowla po byłej weterynarii. Potrzeby młodych mieszkańców zachęciły ówczesne władze miasta do podjęcia decyzji o adaptacji stojącego obiektu na przedszkole. Decyzja okazała się trafna. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu dyrektora ówczesnego ZEAS-u Pana Czesława Kaczana w realizacji tego przedęwzięcia oraz wykonawcy, którym była Spółdzielnia Remontowo - Budowlana, kierowana przez Pana Jana Dymkiewicza, według projektu Pana E. Asta w maju 1983 r. rozpoczęto prace remontowe. Odbiór techniczny budynku nastąpił 19 lipca 1984 r.

Stary budynek

Dnia 1 sierpnia 1984r. placówka została przekazana do użytku. Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Lesznie utworzono 2-oddziałowe przedszkole, do którego przyłączono 1 oddział należący wcześniej do Przedszkola nr 1 w Rawiczu. Oddział ten uruchomiono w Klubie Spółdzielczym „Neptun”. Lokalizacja tego oddziału okazała się wkrótce wymarzonym miejscem dla dzieci 3 - letnich, które czuły się tam wspaniałe. Dzieci miały salę zabaw oraz osobną sypialnię. Mogły też do woli korzystać ze świeżego powietrza, bawiąc się na małym, przyległym do budynku, placu zabaw. Od tego momentu przedszkole było placówką 3-oddziałową.

Sala

Dyrektorem placówki mianowano Panią Bożenę Kobusińską, która sprawowała tę funkcję nieprzerwanie do roku 2002, tj. przez 18 lat. To właśnie dzięki tej osobie zawdzięczamy tak dobrą opinię w środowisku. Przez cały miesiąc powołana kadra pracowników prowadziła intensywne prace przygotowawcze do przyjęcia pierwszych milusińskich. Dzień 1 września 1984 r. był wielkim świętem dla rodziców, ich dzieci oraz dla całego personelu przedszkola. Pierwszy raz większość dzieci miała tak blisko do swojego przedszkola. Pierwszym przewodniczącym Rady Rodziców został wybrany Pan Wiesław Maciejak. Rodzice od początku istnienia placówki aktywnie zaangażowali się w jej orgaę. Nowo powstały obiekt wyróżniał się w środowisku ciekawą architekturą. Mieszkańcy osiedla spontanicznie nazwali to przedszkole „Grzybek”. Nazwa ta pozostała do chwili obecnej.
Od samego początku życie przedszkola toczyło się w domowej i rodzinnej atmosferze. Taka opinia o przedszkolu często była przekazywana przez rodziców. Dla wszystkich pracowników radość dziecka i zadowolenie rodziców było i jest celem-najważniejszym, W pracy wychowawczo - dydaktycznej przyjęto zasadę twórczej aktywizacji dzieci poprzez działanie i zabawę, a zadaniem wszystkich pracowników było: dbałość o bezpieczeństwo dziecka, stwarzanie miłej i przyjaznej atmosfery, aby dzieci były radosne i szczęśliwe, dbałość o wszechstronny rozwój dziecka, rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień dziecka. Grupy były zróżnicowane wiekowo 3-4 latki oraz 5-6 latki.

Pomimo niewątpliwych trudności miało to także wiele stron dodatnich. Młodsze dzieci na skutek obcowania ze starszymi kolegami szybciej uczyły się mówić, śpiewać, czytać. Starsze zaś uczyły się odpowiedzialności i opiekuńczego stosunku do młodszych. Od nauczycielek wymagało to pracy na dwóch poziomach. W przedszkolu pracował bardzo dobry zespół pedagogiczny. Nauczycielki starały się stwarzać dzieciom jak najlepsze warunki do zabawy i nauki. Plan pracy uwzględniał współpracę z różnymi placówkami i instytucjami, na przykład Zespołem Szkół nr 3, Szkołą Podstawową nr 6, Rawicką Biblioteką Publiczną, Muzeum Ziemi Rawickiej, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, itp. Wychowankowie byli pod stałą opieką pedagoga i logopedy.

Zajęcia

Dzieci uczestniczyły w zaęciach dodatkowych, opłacanych przez rodziców, a obejmujących naukę języka niemieckiego, angielskiego oraz rytmiki. Wprowadzono także katechizację dzieci, która jest po dzień dzisiejszy i niesie za sobą podstawowe wartości etyczne i moralne w procesie wychowania młodego pokolenia. Otwartość na wpływ środowiska przejawiała się w naszej placówce we współpracy z rodzicami, instytucjami oświatowymi i kulturalnymi, tak jest po dzień dzisiejszy. Aktywnie współpracujemy z innymi przedszkolami i szkołami, Domem Kultury, Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Całokształt pracy naszego przedszkola uwidoczniony jest w kronikach, na zdjęciach, tablicach oraz w kąciku dla rodziców. Warto tam zajrzeć, aby przywołać wspomnienia i przypomnieć sobie pewne fakty istotne dla naszej placówki. Jednym z nich było zamknięcie w roku 1991 oddziału dzieci 3-letnich w Klubie „Neptun”. Przedszkole ponownie zaczęło funkcjonować jako placówka 2-oddziałowa, aż do roku 2001, kiedy to utworzono oddział dzieci niepełnosprawnych, który mieści się w Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodku Osób Niepełnosprawnych, a należał do Przedszkola nr 5. Do grupy tej uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 10 lat. Oddział liczy 10-ro dzieci, które są otoczone troskliwą i profesjonalną opieką specjalistów. Od tego momentu placówka ponownie jest przedszkolem 3-od-działowym, do którego uczęszcza 60-ro dzieci.
Jesteśmy przedszkolem otwartym na potrzeby środowiska i rodziców. Od roku 2002 naszą misją jest „Przedszkole będące domem zabaw i edukacji”. Mamy już wypracowane swoje tradycje, uroczystości i zabawy, należą do nich: Święto jesieni, Mikołaj, Wieczór wigilijny z jasełkami dla rodziny dziecka, Dzień Dziadków, Zabawa karnawałowa, Powitanie wiosny, Zajączek, Festiwal piosenki przedszkolnej, Dzień rodziny, Dzień dziecka, Festyn rodzinny, Pożegnanie 6 latków. Corocznie dzieci biorą udział w olimpiadach sportowych, konkursach plastycznych, muzycznych, tanecznych. Zdobywają nagrody i wyróżnienia. Już od kilku lat są laureatami konkursu plastycznego organizowanego przez Zespół Szkół nr 3 - „Mój świat - moje marzenia”. Często placówkę odwiedzają aktorzy z przedstawieniami teatralnymi oraz widowiskami lalkowymi. Atutem naszego przedszkola jest bardzo dobrze przygotowana kadra pedagogiczna. Wszystkie nauczycielki mają wyższe wykształcenie magiz przygotowaniem pedagogicznym. Trzy z nich ukończyły dodatkowo studia podyplomowe. Dużym walorem naszego przedszkola jest to, że w naszej działalności przestrzegamy następujące zasady pracy z dzieckiem:

 • chronimy oryginalność jego myślenia,
 • wspomagamy dziecięcą aktywność,
 • akceptujemy indywidualność oraz fantazję w wypowiedziach dzieci,
 • pozwalamy dzieciom na marzenia,
 • dziecku szansę na znalezienie własnej drogi do rozwiązania problemu,
 • wyzwalamy pomysłowość dziecka własną pomysłowością.

Wszystko, co robimy w naszym przedszkolu jest przepojone ruchem, radością, humorem. Przenosimy to na zewnątrz wzbogacając środowisko i naszą małą ojczyznę. Ponad 20-letnie istnienie placówki zobowiązuje nas do tego, aby jej status ciągle wzrastał. Możemy to osiągnąć tylko wówczas, gdy poświęcimy się pracy, potrafimy zjednać sobie sprzymieńców i przyjaciół przedszkola, a jednocześnie pamiętać będziemy o tych wszystkich, którzy przez te wszystkie lata wspierali aktywnie nasze wszystkie działania. W tym miejscu przyszedł czas na poękowania wszystkim tym, na których zawsze mogliśmy liczyć. Dużym ułatwieniem w funkcjonoplacówki pod względem technicznym, od samego początku jej istnienia, była i jest nadal poSpółdzielni Mieszkaniowej w Rawiczu. Kiedyś był to „patronat” a teraz zwykła, ludzka pomoc. Kierownictwo Spółdzielni, pracownicy działu technicznego, pracownicy „zieleni” ze zrozumieniem podchodzili do wielu potrzeb placówki, i tak jest do chwili obecnej. W tym miejscu należą im się duże podziękowania za okazywaną pomoc w usuwaniu różnych awarii oraz wykonywaniu szeregu prac na rzecz przedszkola. Drugim zakładem wykazującym bardzo duże zaangażowanie w pracach na rzecz przedszkola był Zakład Karny i Gospodarstwo Pomocnicze przy Zakładzie. Dyrekcji oraz pracowzakładu wyrażamy serdeczne podziękowania za dotychczasową i obecną pomoc. Przez te wszystkie lata ogromny wkład w rozwój placówki wnieśli Rodzice. Traktowani są jako cenni i rówędni partnerzy w kierowaniu procesem wychowawczym. Chętnie pomagają w organizowaniu imprez i uroczystości przedszkolnych. Corocznie organizujemy dla rodziców „dni otwarte”, które pozwalają poznać aspekty życia przedszkolnego oraz obserwować zachowanie swoich pociech podzajęć i zabaw.
...Na przestrzeni tych lat wnętrze przedszkola i jego otoczenie były remontowane i odnawiane. Wyę tu kilka z istotnych zmian:

 • malowanie pomieszczeń przedszkola,
 • zakup wykładzin,
 • zakup kserokopiarki, komputera (dwa w administracji, jeden dla dzieci w sali),
 • malowanie elewacji zewnętrznej budynku przy aktywnej współpracy Urzędu Gminy oraz ZakłaKarnego w Rawiczu,
 • modernizacja pomieszczenia kancelarii, położenie nowej wykładziny w magazynie i szatni peronelu obsługowego,
 • zakup obieraczki,
 • tapetowanie i malowanie sali oraz gabinetu lekarskiego,
 • zamontowanie nowych drzwi frontowych,
 • położenie płytek ceramicznych na zapleczu i schodach wyjściowych,
 • zakup płytek ceramicznych i położenie przy wejściu głównym i na schodach - sponsor Józef Białek,
 • wyposażenie placu zabaw w nowoczesne konstrukcje drewniane zakupione ze środków pozabudżetowych - dochód z zabawy karnawałowej.

W trakcie tych poczynań wspierały nas takie zakłady jak: Urząd Gminy, Zakład Karny, SpółMieszkaniowa, Rawag, Spółdzielnia Inwalidów oraz prywatni wykonawcy: Pan Damazyn, Pan Kurasiak, Pan Kaszub, Pan Białek, Pani Pieprzyk.
Wszystkim z serca bardzo serdecznie dziękujemy. Podziękowania należą się także firmie ubezErgo Hestia S.A. Pragnę także serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy, na co dzień wspierają nasze działania: rodzicom, sponsorom, przyjaciołom przedszkola. Są to: Państwo Pietruszka, Państwo Hanzie, Państwo Zaręba, Państwo Domanieccy, Państwo Sobczak. Z okazji junie sposób nie wspomnieć o wszystkich pracownikach, którzy przyczynili się do zorgatej placówki i przez wszystkie te lata zabiegali o jej rozwój i dobrą pozycję w środowisku. Musimy o nich zawsze pamiętać, ponieważ każdy pozostawił tu cząstkę swojego życia. Są to: Bożena Kobusińska, Teresa Jarczewska, Marianna Mikołajczyk, Jolanta Ślazyk, Elżbieta Wainert, Bronisława Wójec, Celina Wędzonka, Irena Horodko, Urszula Koim, Krystyna Kaczan, Danuta Lato, Janina Bańska, Maria Broda, Barbara Juskowiak, Tadeusz Kołodziej, Elżbieta Woźna. Wszystkim należą się duże brawa i z serca płynące podziękowania. Z pośród tego szacownego grona, szczególne wyróżnależą się osobom, które pracują tu od początku, nieprzerwanie, przez 20 lat. Są to Pani Barbara Szałata, Pani Irena Kurasiak, Pani Maria Salamońska. Gratulujemy paniom serdecznie i dzięza wieloletnią, sumienną pracę. Praca z takimi ludźmi i w takim przedszkolu, w którym widać efekty wspólnego zaangażowania wszystkich pracowników, w którym panuje niemal rodzinna atmosfera, daje nam WSZYSTKIM bardzo dużo satysfakcji.


|

Back to content | Back to main menu
stat4u